la Algemene Verkoopvoorwaardene

Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van A la B.V. (À la en deze Algemene Verkoopvoorwaarden: de Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u bij À la via haar webwinkel plaatst (re (https://www.alacollection.com) of anderszins buiten een fysieke winkel. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen u en À la gesloten overeenkomst.

In deze voorwaarden worden de rechten en plichten van partijen uitgelegd die van toepassing zijn op uw bestelling van producten via de online winkel van À la. Om deze reden is het belangrijk dat u de tijd neemt om deze Voorwaarden aandachtig te lezen. À la raadt u aan deze voorwaarden op uw computer te bewaren en/of af te drukken en te bewaren zodat u ze later kunt raadplegen.

 

Informatie over À la

À la is een naamloze vennootschap en is opgericht in Nederland. De volledige contactgegevens van À la vindt u hieronder:

la B.V.

Nieuwe Gracht 5A

2011 NB Haarlem

Nederland

Telefoon: +31 23 202 98 24 (maandag t/m vrijdag 09:30 18:00))

E-mail: info@alacollection.com

KvK-nummer: 66186706

Fiscaal identificatienummer: NL856432878B01

 

Jouw details

Om een vlotte uitvoering van de overeenkomst door À la te vergemakkelijken, is het belangrijk dat u uw gegevens, zoals uw naam, uw e-mailadres en verzendadres correct en volledig volgens de instructies verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens. De volledige contactgegevens van À la vindt u onder artikel 1 van deze voorwaarden.

À la zal de door jou verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken op de wijze zoals aangegeven in de privacyverklaring en disclaimer, waarnaar je eventueel op haar website kunt verwijzen.

 

Aanbieding en contract

Wanneer je een bestelling plaatst via de webshop van À la, ga je een contract aan met À la. Het contract komt tot stand zodra À la een bevestiging heeft gestuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres.

Een overeenkomst naar aanleiding van een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of vergissing is, zoals een ongewoon lage prijs, bindt À la niet. Neem contact op met À la als je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

 

Prijs en betaling

De prijs die in de online winkel wordt vermeld op het moment van het plaatsen van een bestelling, is de totale prijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.

U kunt uw bestelling betalen op de manier zoals aangegeven in de online winkel van À la en het is mogelijk om gevalideerde À la cadeaubonnen te gebruiken in de online winkel.

 

Orderverwerking en verzending

À la zal er alles aan doen om je bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren na ontvangst van de volledige betaling.

Bestellingen worden geleverd op het door u opgegeven verzendadres en via de door u gekozen leveringswijze. De levertijd zoals weergegeven op de website is een indicatie. Externe factoren, zoals interne beschikbaarheid evenals de door u gekozen betaling en vervoermiddel, kunnen van invloed zijn op de levertijd.

Als je een bestelling buiten de Europese Unie laat bezorgen, is het mogelijk dat het betreffende land extra heffingen zoals invoerbelasting in rekening brengt. À la heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan u daarom niet informeren. Voordat u een dergelijke bestelling plaatst, dient u zelf na te gaan of de door u bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar of geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn.

De eigendom van de door u bestelde producten wordt aan u overgedragen op het moment van ontvangst van de volledige betaling door À la.

À la besteedt veel zorg aan het correct en volledig verzenden van haar producten. Mocht u onverhoopt onvolledige of beschadigde producten ontvangen, neem dan onmiddellijk contact op met À la.

 

Kwaliteit 

À la stelt alles in het werk om haar producten op haar website zo nauwkeurig en volledig mogelijk weer te geven. Het ligt echter in de aard van de aangeboden producten dat er verschillen (zoals kleurverschillen) kunnen zijn tussen de afbeelding van de producten op de website en het aan u geleverde product. Mocht u van mening zijn dat het geleverde product niet overeenkomt met het product dat op de website wordt getoond, dan kunt u gebruik maken van uw retourrecht zoals beschreven in artikel 7 van deze Voorwaarden.

Indien u om welke reden dan ook niet tevreden bent met het door u bestelde product, heeft u het recht om zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na ontvangst van het product aan te geven dat u de overeenkomst met betrekking tot het betreffende product wenst te ontbinden. Dit betreft de zogenaamde bedenktijd. U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht door gebruik te maken van het retourformulier zoals bijgevoegd bij uw bestelling. Instructies voor het retourneren van goederen zijn ook te vinden op onze website.

Indien u besluit een overeenkomst met betrekking tot een product te ontbinden, heeft u de verplichting dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding, te retourneren aan het adres van À la zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van het retour sturen van het product naar À la zijn voor eigen rekening.

In geval van opzegging zoals uiteengezet in artikel 7.1, zal À la het voor het betreffende product betaalde bedrag onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat u het contract wenst te beëindigen terugbetalen, maar niet eerder. À la het betreffende geretourneerde product heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product inderdaad is teruggestuurd. Als je een andere verzendmethode hebt gekozen dan de standaard verzendmethode die door À la wordt gebruikt, komen eventuele extra kosten hiervan niet in aanmerking voor restitutie.

Het ontbindingsrecht zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om u in staat te stellen te bepalen of het product bij u of uw woning past en of u het product echt wilt hebben. U mag een product gebruiken als dat nodig is om te verifiëren of u het product wilt hebben, net zoals u dat in een reguliere winkel zou doen. Continu gebruik van het product zoals het gebruik van het product in de openbare ruimte of enig ander feitelijk gebruik tast uw ontbindingsrecht aan zoals nader bepaald in artikel 7.5.5.

Indien een product door jouw toedoen is beschadigd, is schoongemaakt, een product incompleet is of een product gebruikssporen vertoont waaruit blijkt dat je het product langer hebt gebruikt dan toegestaan op grond van artikel 7.4, dan ben je verantwoordelijk voor de afname van waarde van het product veroorzaakt door u. À la zal deze waardevermindering in mindering brengen op het aan u terug te betalen bedrag.

Het ontbindingsrecht zoals uiteengezet in artikel 7.1 is niet van toepassing op producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Wijzigingen in deze Voorwaarden

Indien À la besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. U wordt geadviseerd regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 oktober 2016

 

geschillen

À la streeft ernaar om alleen de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren met betrekking tot haar producten en diensten. Mocht u onverhoopt toch klachten hebben, dan kunt u deze telefonisch, per post of per e-mail sturen naar:

la B.V.

Nieuwe Gracht 5A

2011 NB Haarlem, Nederland

Telefoon: +31 23 202 98 24 (maandag t/m vrijdag 09:30 18:00) 

E-mail: support@alacollection.com

Heeft u de klachtenprocedure doorlopen maar wilt u uw klacht voorleggen aan een andere instantie, dan kunt u deze indienen bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Op deze Voorwaarden en de door u en À la gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Goederen.

De bevoegde rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot deze Voorwaarden of de door u en À la gesloten overeenkomst.